Cà Phê Chiều Tím

Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2010

Thứ Hai, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Thứ Ba, ngày 02 tháng 3 năm 2010

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2010

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2010

Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2010

Thứ Năm, ngày 11 tháng 2 năm 2010